'Plan on the page'

Waar onze school voor staat

Identiteit
Als Christelijke basisschool aanvaarden we de Bijbel als grondslag voor ons handelen. We hechten waarde aan christelijke gebruiken en besteden veel aandacht aan zingen, bidden, vieren, vertellen en praten over de Bijbelverhalen. Vanuit de Bijbel willen we de kinderen leren respect te hebben voor God en de schepping, rekening houdend met elkaar en de omgeving. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. Een basisschool draait om kinderen en wij stellen het kind dan ook centraal in ons onderwijs. Ieder kind is een unieke schepping en verdient onze aandacht.

‘Plan on the page’
In het schooljaar 2015-2016 hebben we in het team een ‘plan on the page’ gemaakt. Hierin kun u onze missie, visie en kernwaarden terugvinden.
Onze leidende filosofie is: Uitnodigend & uitdagend onderwijs maak je samen omdat God in ieder mens gelooft!

Missie, visie en kernwaarden

CBS De Schakel

school binnen de stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in Lelystad

Missie, waar we voor gaan …

In vertrouwen samenwerken aan afstemming en talentontwikkeling.

Visie, waar we voor staan & in geloven …

Ieder kind, ouder en collega, is een door God waardevol geschapen mens met unieke eigenschappen, persoonlijkheid en talenten.

Kernwaarden

 •        Identiteitsgericht - Vanuit onze christelijke identiteit zien wij ieder kind als een uniek mens en daarom willen wij uitnodigend en uitdagend onderwijs aanbieden.
 •        Relatiegericht - Wij geloven dat er zonder relatie geen duurzame prestatie mogelijk is. Vanuit deze gedachte investeren wij veel tijd en aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van ieder kind als ook aan groepsprocessen.
 •        Kindgericht - Ieder kind bezit unieke eigenschappen en heeft talenten ontvangen. Het is onze verantwoordelijkheid om samen met ieder kind en zijn/haar ouders/verzorgers deze mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
 •        Maatschappijgericht - We leggen de basis door ieder kind in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling tot een jongvolwassen mens te begeleiden, die vol trots, met vertrouwen en zelfbewust de toekomst en de wereld instapt.
 •        Resultaatgericht - Het kind voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar eigen ontwikkeling, leert zelfstandig te werken en krijgt de ruimte om zich naar eigen aanleg en tempo te ontwikkelen in een uitdagende leeromgeving.
 •        Kwaliteitsgericht - We geloven in ons eigen kunnen, in onze ontwikkelkracht en in de kracht van het reflecteren daarom evalueren we met regelmaat en systematisch ons onderwijs. Waar nodig stellen we dit bij of roepen hulp in van specialisten.

Doelen, wat we concreet gaan doen …

 •       met alle kinderen kindgesprekken voeren
 •       samen met ouders/verzorgers aan de slag om het educatief partnerschap - de samenwerking tussen       ouder/verzorger en professional - meer vorm en inhoud geven
 •       bouwen aan een meer thematisch, talentgericht en samenlerend (coöperatief) onderwijsprogramma
 •       hernieuwde start maken met ons sociaal emotioneel onderwijsprogramma (Kanjertraining)
 •       vasthouden aan de interventies in onze rekendidactiek, die ervoor zorgen dat ons rekenonderwijs           beter afgestemd is op de onderwijsbehoeften van de kinderen.
 •       verdiepen van ons aanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen
 •       meer vasthouden aan waar wij in geloven en voor willen gaan en dat betekent dat we gaan doen             wat werkt en nodig is, maar ook dat we vaker ‘nee’ zeggen en minder meewaaien met alle winden           van trends en verzoeken van derden!

Leidende filosofie

Uitnodigend & uitdagend onderwijs maak je samen

omdat God in ieder mens gelooft!